Bezdrôtová opticko-akustická signalizácia BOAS4

Cenovú ponuku predkladáme na základe požiadaviek a po následnej obhliadke a vyčíslení

• Tvorí súbor prvkov, ktoré umožňujú realizovať bezdrôtovo opticky – akustickú signalizáciu

sestra – pacient (klient)

• Prvky sú konštruované pre jednoduché ovládanie predovšetkým na lôžkových oddeleniach nemocníc, domovoch pre seniorov, liečebniach, kúpeľoch.

• U bezdrôtovej signalizácie BOAS 4 nie je potrebné inštalovať drôtové slaboprúdové rozvody a vykonávať súvisiace stavebné úpravy. Inštalácia je rýchla a náklady na prvky a inštaláciu sú oproti iným systémom nízke.

• Systém BOAS 4 umožňuje pripojenie ďalších modifikovaných volacích prvkov, napr. podložky proti pádu, opusteniu lôžka, vozíka, potvrdzovacie tlačidlá, centrály, atď.

• Kapacita až 2768 prípojných miest.